Get Adobe Flash player

บริการต่างๆ ของเรา

ผลงานบริษัทที่ผ่านมา

ติดต่อบริษัท

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการศึกษาติดตาม และเสนอแนะมาตรการแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

Read more

บริษัทมีประสบการณ์ ในการจัดทำราย งาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) การวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น (Initial Environmental Examination; IEE) การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment; HIA) การประชาสัมพันธ์โครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน....

Read more

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 898/111 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240.

Read more


ความเป็นมาของบริษัทเอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด

บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด มีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า Earth and Sun Company Limited เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.. 2552 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากร มีแนวคิดในการพัฒนาสิ่งที่มีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริการงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีเช่น อุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัย พลังงาน คมนาคมการขนส่ง แหล่งน้ำ เหมืองแร่ โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารจัดการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...

READ MORE