Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด มีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า Earth and Sun Company Limited เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.. 2552 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากร มีแนวคิดในการพัฒนาสิ่งที่มีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริการงานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีเช่น อุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัย พลังงาน คมนาคมการขนส่ง แหล่งน้ำ เหมืองแร่ โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารจัดการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 898/111 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

  • บุคลากรของบริษัท

                      บริษัทฯ บริหารงานโดยการจัดรูปแบบขององค์กรที่มีการบริหาร จัดการ และการตรวจสอบงานเป็นลำดับชั้น ดังรูป