Get Adobe Flash player

บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมประจำบริษัท และคณะเจ้าหน้าที่ประจำที่มีความชำนาญในการศึกษา จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน รวามทั้งการศึกษาติดตาม และเสนอแนะมาตรการแก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครการต่างๆ ดังนี้

  1. นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
  2. โรงไฟฟ้า
  3. อาคารที่พักอาศัยรวม/โรงแรม
  4. ท่าเทียบเรือ
  5. กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าในทะเล
  6. เหมืองแร่


บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับเจ้าของงาน โดยยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความใส่ใจดูแลและการติดตามงานจนสำเร็จ


ใบอนุญาต

เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมใบอนุญาตที่ 26/2559 กำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ต่ออายุทุก 3 ปี)